Langkau ke kandungan utama
Sila tunggu...
Pengenalan

Malaysian Research and Development Classification System (MRDCS) mula diperkenalkan dalam Survei Penyelidikan dan Pembangunan Kebangsaan 1992. Ia direkabentuk untuk mengklasifikasi dan menerangkan bidang penyelidikan di Malaysia dan seterusnya menjadi asas bagi pengukuran prestasi aktiviti Penyelidikan dan Pembangunan (R&D). Ini adalah alat ‘science of science policy’ yang dapat meningkatkan pengurusan R&D dan menilai kesan pelaburan dengan lebih baik. Secara khusus, kerangka piawai yang disusun dalam klasifikasi ini menyokong aktiviti R&D yang berkaitan dengan jelas dan sangat dapat dibezakan untuk memastikan kecekapan dan keberkesanan dalam menetapkan keutamaan, menyediakan dana, memaksimumkan usaha R&D negara dan juga sebagai petunjuk untuk perbandingan antarabangsa. Oleh kerana pembangunan sosio-ekonomi dinamik dan mencabar, tidak ada batasan untuk memperkenalkan bidang penyelidikan baru. Edisi ketujuh MRDCS dilihat sebagai kesinambungan dan kemas kini terkini untuk memenuhi arah tuju semasa negara.

Klasifikasi

Dua sistem yang diiktiraf di peringkat antarabangsa telah digunakan bersama dengan ‘Frascati Manual’ daripada OECD, namun terus ditingkatkan untuk menyokong pelbagai kepentingan pengguna dalam konteks Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) Malaysia. Klasifikasi ini adalah:

  1. Field of Research (FOR) mewakili aktiviti R&D yang diklasifikasikan mengikut disiplin sains dan akademik. Disiplin ini cenderung digunakan secara universal, dengan variasi nasional yang timbul dari pengelompokan bidang penyelidikan yang berbeza.
  2. Socio-Economic Objective (SEO) membolehkan aktiviti R&D dikategorikan mengikut tujuan atau manfaat sektoral seperti yang dijangka oleh para penyelidik. Ia terdiri daripada domain ekonomi, sosial, alam sekitar, teknologi atau saintifik yang berbeza untuk mengenal pasti tujuan utama R&D tersebut. Sistem ini menunjukkan variasi nasional yang lebih besar mengikut profil dan keutamaan pembangunan sesuatu negara.

 

Kedua-dua sistem klasifikasi mesti dipertimbangkan bersama kerana merangkumi aktiviti yang sama tetapi dari dua perspektif yang berbeza dan penting.

Definisi

DEFINISI R&D

R&D seperti yang ditakrifkan dalam manual Frascati 2015 merangkumi kerja kreatif dan sistematik yang dijalankan untuk meningkatkan stok pengetahuan termasuk pengetahuan tentang manusia, budaya dan masyarakat, serta untuk mencipta aplikasi baru berdasarkan pengetahuan yang sedia ada. Aktiviti R&D mempunyai beberapa matlamat dan objektif. Ia boleh bertujuan untuk mencapai objektif khusus atau umum, menyingkap penemuan baru, meningkatkan pengetahuan baru berdasarkan karya seni terdahulu atau konsep asal (dan tafsirannya) atau hipotesis. Walaupun hasil akhir dan pencapaian sebahagian besarnya tidak pasti, (atau sekurang-kurangnya berkaitan dengan jumlah masa dan sumber yang diperlukan untuk mencapainya), kaedah penyelidikannya dirancang, direka bentuk dan dianggarkan secara metodologi (walaupun dilakukan oleh individu). Hasil akhir penyelidikan boleh sama ada dipindahkan atau diperdagangkan di pasaran.

 

JENIS-JENIS R&D

Terdapat tiga jenis R&D, iaitu penyelidikan asas (basic research), penyelidikan gunaan (applied research), dan pembangunan eksperimen (experimental development). Pecahan mengikut jenis R&D disyorkan untuk digunakan di keempat-empat sektor (perusahaan perniagaan; pendidikan tinggi; kerajaan; dan  swasta yang bukan untuk meraih keuntungan) yang digunakan dalam manual ini dan ianya telah ditakrifkan oleh Frascati Manual 2015.

  1. Penyelidikan asas (Basic research):

Kerja eksperimen atau teori dijalankan terutamanya untuk memperoleh pengetahuan baru mengenai asas-asas fenomena dan fakta yang boleh dilihat, tanpa sebarang aplikasi atau kegunaan tertentu yang dijangka. Penyelidikan asas menganalisis sifat, struktur dan hubungan dengan tujuan untuk merumuskan dan menguji hipotesis, teori atau hukum. Rujukan kepada "tiada aplikasi tertentu yang dijangka" dalam definisi penyelidikan asas adalah penting, kerana penyelidik mungkin tidak mengetahui aplikasi yang berpotensi ketika melakukan penyelidikan atau menjawab soal selidik.

  1. Penyelidikan gunaan (Applied research):

Penyiasatan asal yang dijalankan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan baru. Walau bagaimanapun, penyelidikan ini diarahkan terutamanya ke arah matlamat atau objektif praktikal yang tertentu. Penyelidikan gunaan dijalankan sama ada untuk menentukan penggunaan yang mungkin untuk penemuan-penemuan penyelidikan asas atau untuk menentukan kaedah atau cara baru untuk mencapai objektif yang khusus dan telah ditentukan. Ia melibatkan penggunaan pengetahuan yang sedia ada dan perluasan pengetahuannya untuk menyelesaikan masalah praktikal dalam kehidupan sebenar. Hasil penyelidikan gunaan bertujuan utamanya untuk digunakan dalam aplikasi yang mungkin kepada produk, operasi, kaedah, atau sistem. Penyelidikan gunaan memberikan bentuk operasi kepada idea-idea.

  1. Pengembangan eksperimen (Experimental development):

Sebuah kerja sistematik yang bergantung kepada pengetahuan yang diperoleh dari penyelidikan dan pengalaman praktikal, serta menghasilkan pengetahuan tambahan yang diarahkan untuk menghasilkan produk atau proses baru atau untuk meningkatkan produk atau proses yang sedia ada. Konsep pembangunan eksperimen sepatutnya tidak disalah anggap dengan "pembangunan produk," yang merupakan proses keseluruhan - dari formulasi idea dan konsep hingga pemasaran - yang bertujuan untuk membawa produk (barang atau perkhidmatan) baru ke pasaran.

Pembangunan eksperimen hanya merupakan satu daripada peringkat yang mungkin dalam proses pembangunan produk: peringkat di mana pengetahuan generik sebenarnya diuji untuk aplikasi khusus yang diperlukan untuk membawa proses tersebut kepada akhir yang berjaya. Semasa peringkat pembangunan eksperimen, pengetahuan baru dihasilkan, dan peringkat ini berakhir apabila kriteria R&D (baru, tidak pasti, kreatif, sistematik, dan boleh dipindahkan dan/atau boleh diulangi) tidak lagi berlaku.

Hubungan antara penyelidikan asas, penyelidikan gunaan, dan pembangunan eksperimen perlu dilihat dalam perspektif dinamik. Adalah mungkin bahawa penyelidikan gunaan dan pembangunan eksperimen boleh mengadaptasi pengetahuan asas yang timbul daripada penyelidikan asas secara langsung untuk penggunaan am. Walau bagaimanapun, lineariti proses tersebut dipengaruhi oleh maklum balas yang berlaku apabila pengetahuan digunakan untuk menyelesaikan masalah. Interaksi dinamik antara penghasilan pengetahuan dan penyelesaian masalah menghubungkan penyelidikan asas, penyelidikan gunaan, dan pembangunan eksperimen.

 

LIMA KRITERIA UNTUK MENGENAL PASTI R&D

Menurut Manual Frascati 2015, terdapat lima kriteria utama yang perlu dipenuhi bersama sebelum sesuatu aktiviti boleh diklasifikasikan sebagai R&D. Kelima-lima kriteria ini harus dipenuhi dan dipuaskan, sekurang-kurangnya dalam prinsipnya, setiap kali, tanpa mengira sama ada aktiviti R&D dijalankan secara berterusan atau sesekali.

Kriteria 1: Kebaharuan (Novelty)

Pengetahuan baharu adalah objektif yang dijangka dalam projek P&D, tetapi ia harus disesuaikan dengan konteks yang berbeza. Sebagai contoh, projek penyelidikan di universiti dijangka untuk mengejar kemajuan pengetahuan yang sepenuhnya baharu, dan perkara yang sama boleh dikatakan untuk projek yang direka dan dikendalikan oleh institut penyelidikan. Di sebaliknya, sektor perniagaan membandingkan dan menilai projek R&D yang berpotensi baru dengan stok pengetahuan yang sedia ada dalam industri. Aktiviti R&D dalam projek tersebut harus menghasilkan penemuan yang baharu bagi perniagaan dan belum digunakan dalam industri. Aktiviti yang bertujuan meniru, menyalin, atau menganalisis semula untuk mendapatkan pengetahuan tidak termasuk dalam R&D, kerana pengetahuan ini tidak bersifat baharu.

Kebaharuan boleh berlaku hasil daripada projek untuk menghasilkan semula hasil yang sedia ada yang menemui perbezaan yang berpotensi. Sebuah projek pembangunan eksperimen yang bertujuan untuk mencipta pengetahuan sebagai sokongan kepada pembangunan konsep dan idea-idea baru berkaitan dengan reka bentuk produk atau proses baru perlu dimasukkan dalam R&D. Memandangkan R&D adalah penciptaan formal pengetahuan, termasuk pengetahuan yang terkandung dalam produk dan proses, fokus pengukuran adalah kepada pengetahuan baru, bukan kepada produk atau proses yang baru atau telah diperbaiki secara signifikan hasil daripada aplikasi pengetahuan tersebut. Contoh R&D boleh menjadi penggabungan "manual penyelenggaraan" sistem yang sangat kompleks (seperti pesawat penumpang) dengan bahan tambahan yang muncul daripada pengalaman penyelenggaraan biasa dan disusun dengan baik, asalkan ini dilakukan sebagai sebahagian daripada projek R&D.

Kriteria 2: Kreatif (Creative)

Sebuah projek R&D harus mempunyai objektif dalam bentuk konsep atau idea baru yang meningkatkan pengetahuan sedia ada. Ini mengecualikan sebarang perubahan rutin kepada produk atau proses, dan oleh itu, penyumbangan manusia adalah penting dalam kreativiti dalam R&D. Oleh itu, sebuah projek R&D memerlukan sumbangan penyelidik. Kreativiti harus ada, tetapi kriteria-kriteria lain juga harus disahkan untuk memenuhi syarat aktiviti sebagai R&D. Walaupun aktiviti rutin dikecualikan dari R&D, kaedah baru yang dibangunkan untuk melaksanakan tugas-tugas biasa adalah termasuk. Sebagai contoh, pemprosesan data bukanlah aktiviti R&D kecuali ia merupakan sebahagian daripada projek untuk membangunkan kaedah baru untuk pemprosesan data. Latihan vokasional dikecualikan daripada R&D, tetapi kaedah baru untuk memberikan latihan boleh dianggap sebagai R&D. Kaedah baru untuk menyelesaikan masalah, yang dibangunkan sebagai sebahagian daripada projek, boleh dianggap sebagai R&D jika hasilnya adalah asli dan kriteria-kriteria lain dipenuhi. Proses, kaedah, atau hasil akhir tidak boleh terlalu jelas. Jika begitu, ia akan dianggap sebagai pengetahuan biasa dan tidak akan lulus ujian kebaharuan atau kreativiti.

Kriteria 3: Ketidakpastian (Uncertainty)

R&D melibatkan ketidakpastian, yang mempunyai pelbagai dimensi. Pada permulaan projek R&D, jenis hasil dan kos (termasuk peruntukan masa) tidak boleh ditentukan dengan tepat berbanding dengan matlamat. Dalam kes penyelidikan asas, yang bertujuan untuk memperluas batasan pengetahuan formal, terdapat pengakuan yang meluas tentang kemungkinan tidak mencapai hasil yang dikehendaki. Sebagai contoh, sebuah projek penyelidikan boleh berjaya menghapuskan beberapa hipotesis yang bersaing, tetapi tidak semua. Bagi R&D secara umum, terdapat ketidakpastian tentang kos, atau masa, yang diperlukan untuk mencapai hasil yang dijangka, serta tentang sama ada objektifnya boleh dicapai dalam sebarang tahap. Sebagai contoh, ketidakpastian adalah kriteria penting apabila membuat perbezaan antara prototaip R&D (model-model yang digunakan untuk menguji konsep teknikal dan teknologi dengan risiko kegagalan yang tinggi, dari segi aplikabiliti) dan prototaip bukan R&D (unit pra-produksi yang digunakan untuk mendapatkan sijil-sijil teknikal atau undang-undang).

Kriteria 4: Sistematik (Systematic)

R&D adalah aktiviti formal yang dilakukan secara sistematik. Dalam konteks ini, "sistematik" bermaksud bahawa R&D dijalankan secara terancang, dengan rekod-rekod disimpan untuk kedua-dua proses yang diikuti dan hasil yang diperoleh. Untuk mengesahkan ini, tujuan projek R&D dan sumber-sumber pembiayaan bagi R&D yang dilakukan perlu dikenal pasti. Ketersediaan rekod-rekod tersebut selari dengan projek R&D yang bertujuan untuk menangani keperluan-keperluan tertentu dan mempunyai sumber manusia dan kewangan sendiri. Walaupun struktur pengurusan dan pelaporan seperti yang dijelaskan tadi lebih cenderung terdapat dalam projek-projek besar, ia juga boleh digunakan dalam aktiviti skala kecil di mana mencukupi untuk mempunyai satu atau lebih pekerja atau perunding (dengan syarat seorang penyelidik disertakan) yang bertanggungjawab untuk menghasilkan penyelesaian tertentu kepada masalah praktikal. Berdasarkan maklumat yang diberikan, ini akan membolehkan mana-mana pihak ketiga mengulangi proses atau kaedah yang sama secara independen dan menghasilkan hasil yang sama tanpa perlu merujuk kepada sumber-sumber maklumat atau individu lain. Jika jawapannya adalah ya, maka pengetahuan tersebut boleh direproduksi atau dipindahkan.

Kriteria 5: Boleh Dipindahkan dan/atau Dihasilkan Semula (Transferable and/or Reproducible)

Sebuah projek R&D harus menghasilkan potensi untuk pemindahan pengetahuan baru, memastikan penggunaannya, dan membenarkan penyelidik lain menghasilkan semula hasil tersebut sebagai sebahagian daripada aktiviti R&D mereka sendiri. Ini termasuk R&D yang menghasilkan hasil negatif, dalam kes di mana hipotesis awal gagal disahkan atau produk tidak dapat dibangunkan seperti yang dirancang awalnya. Memandangkan tujuan R&D adalah untuk meningkatkan stok pengetahuan yang sedia ada, hasilnya tidak boleh kekal tersirat (iaitu hanya berada dalam minda penyelidik-penyelidik), kerana hasil tersebut, dan pengetahuan yang berkaitan, akan berisiko hilang. Penyusunan semula pengetahuan dan penyebarannya adalah sebahagian daripada amalan biasa di universiti dan institut penyelidikan, walaupun mungkin ada sekatan bagi pengetahuan yang timbul melalui kerja kontrak atau sebagai sebahagian daripada usaha kerjasama. Dalam persekitaran perniagaan, hasil tersebut akan dilindungi oleh kerahsiaan atau cara perlindungan harta intelek lain, tetapi dijangkakan bahawa proses dan hasil akan direkodkan untuk digunakan oleh penyelidik-penyelidik lain dalam perniagaan tersebut.

Status Terkini

STRUKTUR MRDCS

Bidang Penyelidikan (FOR) dan Objektif Sosio-Ekonomi (SEO) mengikuti struktur berhirarki dan masing-masing diberikan kod Khas F dan S. Karkater berikutnya menandakan Bahagian, Kategori, Kumpulan, dan Area. Semakin tinggi dalam hierarki, semakin luas bidang subjek atau disiplin penyelidikan. Hierarki klasifikasi FOR dan SEO diberikan sub-kod tertentu untuk lebih memaparkan perbezaan hierarki dalam struktur klasifikasi. FOR mempunyai empat tahap hierarki, bermula dari Bahagian (tahap paling meluas), Kategori, Kumpulan, dan Area (terperinci dan di mana projek penyelidikan diperuntukkan). Setiap tahap dikenal pasti dengan nombor atau kod unik untuk rujukan yang mudah. Ilustrasi di bawah menunjukkan pendekatan kepada struktur hierarki FOR:

 

'A07BBXXYYZZ'

A = SISTEM PELASIFIKASIAN

07 = EDISI MRDCS (Versi 7)

BB = BAHAGIAN

XX = KATEGORI

YY = KUMPULAN

ZZ = AREA

 

Contoh (FOR): F0709020107 (Penilaian Dasar)

F = Bidang Penyelidikan (SISTEM PENGKLASIFIKASIAN)

07 = EDISI MRDCS (Versi 7)

09 = Sains Sosial (BAHAGIAN)

02 = Kajian Dasar (KATEGORI)

01 = Asas Dasar (KUMPULAN)

07 = Penilaian Dasar (AREA)

 

Contoh (SEO): S705021100 (Ekosistem STI Kebangsaan yang teguh)

S = Objektif Sosio-Ekonomi (SISTEM PELASIFIKASIAN)

07 = EDISI MRDCS (Versi 7)

05 = Kemajuan Pengetahuan (BAHAGIAN)

02 = Rangkaian Pengetahuan & Ekosistem (KATEGORI)

1100 = Ekosistem STI Kebangsaan yang teguh (KUMPULAN)

 

n.e.c. - tidak dikelaskan di tempat lain

 

PANDUAN UNTUK MENGKLASIFIKASI BIDANG PENYELIDIKAN

Penyusunan berhirarki klasifikasi ini dicapai dengan menentukan Bahagian di mana penyelidikan dijalankan, diikuti oleh Kategori yang paling relevan dalam Bahagian tersebut dan kemudiannya bergerak ke tahap Kumpulan dan Area yang paling relevan dalam Kategori tersebut.

Walau bagaimanapun, oleh kerana projek penyelidikan atau aktiviti berada pada tahap hierarki yang paling rendah, iaitu tahap Area, maka terserah kepada penyelidik untuk mengenal pasti kod penyelidikan mereka sama ada dari tahap Area ini ke tahap yang lebih tinggi dalam hierarki (Kumpulan, Kategori, dan Bahagian), atau sebaliknya. Panduan ini digunakan untuk kedua-dua klasifikasi FOR dan SEO.

 

PENGGUNAAN MRDCS

Klasifikasi ini direka khusus untuk memenuhi keperluan dalam mengklasifikasikan projek penyelidikan secara lebih konsisten dan berstruktur. MRDCS akan dapat memberikan fleksibiliti yang besar kepada pelbagai pengguna, mengatasi kerja-kerja multidisiplin yang akan digunakan untuk satu atau lebih tujuan yang berbeza. Oleh itu, pelbagai kod boleh dipilih jika diperlukan. Sistem yang digunakan dalam dokumen ini akan digunakan antara lain tetapi tidak terhad kepada aktiviti-aktiviti berikut:

▪ Melaksanakan Survei Penyelidikan dan Pembangunan Kebangsaan;

▪ Memohon dana R&D yang menggunakan dokumen MRDCS; dan

▪ Mengenal pasti dan mengkodkan projek penyelidikan serta pakar-pakar dalam pembangunan pangkalan data.

MRDCS Data Analysis   MRDCS Publication

Capaian Aplikasi

Sila klik butang di bawah untuk melihat MRDCS yang disenaraikan.

Senarai Kod MRDCS versi ke 7