Skip to main content
Please wait...
Search Question or Answer
Category

Maklumat/data boleh disalurkan kepada pegawai MOSTI yang berikut:

1.Nama : Puan Noor Fairuz Binti Shamsudin

   E-mel/No. Tel. : noorfairuz@mosti.gov.my / 03-8885 8110

 

2.Nama : Encik Rudy Bin Nurdin

   E-mel/No. Tel. : rudy@mosti.gov.my / 03-8885 8652

Kedudukan GII sesebuah negara ditentukan dengan mengambil kira purata skor di antara Innovation Input Sub-Index dan Innovation Output Sub-Index. Ia menunjukkan sejauh mana input inovasi yang dilaksanakan mempengaruhi output inovasi bagi sesebuah negara.

Bilangan indikator yang dinilai dalam GII adalah sebanyak 81 indikator untuk tahun 2022. Bilangan indikator mungkin sama atau berbeza bagi setiap tahun tertakluk kepada metodologi yang diguna pakai oleh WIPO bagi tahun berkenaan.

Ya, kesemua Kementerian/Agensi/Jabatan terlibat dalam GII. Kementerian/Agensi/Jabatan yang mempunyai indikator dan menyalurkan data secara terus dengan GII terlibat secara langsung dengan GII.

Walau bagaimanapun, terdapat Kementerian/Agensi/Jabatan lain yang turut menyumbang secara tidak langsung contohnya seperti pelaksana polisi yang turut menyumbang kepada ekosistem ekonomi negara.

Pembekal data untuk GII terdiri daripada Kementerian/Agensi/Jabatan/syarikat/individu yang mengemukakan data kepada badan penarafan antarabangsa. Data-data yang dibekalkan adalah daripada jenis hard data.

Sumber data yang digunakan oleh pihak penerbit diakses melalui Appendix dalam Laporan GII.

Tahap kecekapan negara sekiranya diukur daripada kualiti inovasi adalah setanding dengan negara ekonomi berpendapatan tinggi. Walau bagaimanapun, ia adalah rendah disebabkan oleh penghasilan output inovasi yang lebih rendah berbanding tahap pelaburan inovasi (input).

Prestasi Malaysia dalam GII secara keseluruhannya berada dalam lingkungan 32 ke 37. Kedudukan terbaik negara adalah ke-32 pada tahun 2012, 2013 dan 2015 manakala kedudukan terendah adalah ke-37 pada tahun 2017. Walau bagaimanapun, skor keseluruhan mencatatkan penurunan daripada 45.9% pada tahun 2012 kepada 38.7 pada tahun 2022.

Kaedah yang digunakan dalam pengukuran indeks GII adalah Purata Wajaran (Weighted Average). Pemberat yang digunapakai bagi pengiraan indeks GII adalah 0.5 dan 1.0 bergantung kepada jenis indikator. Untuk penerangan terperinci sila rujuk Nota Teknikal Laporan GII.

Definisi bagi setiap indikator boleh diperoleh daripada Appendix- Sources and Definition dalam Laporan GII.

a. Menganalisa prestasi ekosistem inovasi 132 negara.

b. Menyediakan kerangka kerja berdasarkan kepada tujuh teras bagi setiap negara untuk memperbaiki ekosistem inovasi masing-masing.

c. Menyediakan penandaaras berhubung polisi dan amalan terbaik dari perspektif inovasi untuk meningkatkan daya saing sesebuah negara di peringkat antarabangsa.

Maklumat pemilik dan penyumbang data berkaitan indikator GII akan dikemaskini dari masa ke masa dan pemantauan berterusan akan dilaksanakan untuk inisiatif yang telah dikenal pasti bagi melonjakkan prestasi negara dalam GII. Pendekatan ‘whole of government approach’ juga akan dilaksanakan bagi memperoleh kerjasama yang padu dan maklumat yang bersepadu daripada segenap sudut.

Innovation Input Sub-Index merujuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi keupayaan negara untuk mencipta inovasi seperti sumber daya manusia, penelitian dan pembangunan, dan infrastruktur.

Innovation Output Sub-Index merujuk kepada hasil-hasil yang dihasilkan oleh negara dalam bidang inovasi seperti produk dan perkhidmatan, eksport teknologi tinggi paten dan sebagainya.

a. Kedudukan 20 ekonomi teratas pada tahun 2025 (RMKe-12).

b. Kedudukan 20 ekonomi teratas di bawah Pillar Knowledge and Technology pada tahun 2030 (MyDigital).

c. Skor 40-42 dalam Prestasi Petunjuk Prestasi Utama Ketua-Ketua Setiausa, Ketua-Ketua Pengarah, Setiausaha-Setiausaha Kerajaan Persekutuan dan Negeri.

Terdapat tiga (3) jenis data yang diguna pakai dalam penilaian data GII iaitu:

a. Data kuantitatif/objektif/hard data: Merupakan data-data yang diperoleh daripada sumber awam dan swasta seperti UNESCO, WIPO, Thomsom Reuters dan lain-lain.;

b. Data komposit/indeks: Merupakan data-data komposit daripada agensi tertentu dan institusi akademik seperti World Bank, UN Public Administration Network (UNPAN), International Communication Union dan lain-lain.; dan

c. Data kualitatif/survei/soft data: Merupakan data-data yang diperoleh daripada soal selidik seperti Executive Opinion Survey yang dikendalikan World Economic Forum, Perbadanan Produktiviti Malaysia dan lain-lain.

Kerangka kerja GII terbahagi kepada dua (2) Sub-Index iaitu Innovation Input dan Innovation Output. Perincian adalah seperti yang berikut:

a) Innovation Input Sub-Index: Lima (5) Pillar iaitu Institutions, Human capital and research, Infrastructure, Market sophistication dan Business sophistication.

b) Innovation Output Sub-Index: Dua (2) Pillar iaitu Knowledge and technology outputs dan Creative outputs.

Jumlah ekonomi/negara yang terlibat dalam penilaian mungkin sama atau berbeza pada setiap tahun. Pada tahun 2022, jumlah ekonomi yang terlibat adalah sebanyak 132 buah negara. Sesebuah negara hanya layak untuk dinilai sekiranya mempunyai liputan data sekurang-kurangnya 66% untuk Innovation Input Sub-Index dan 66% untuk Innovation Output Sub-Index.

Indeks ini mengukur ekosistem inovasi dalam ekonomi negara dan memberikan maklumat tentang kekuatan dan kelemahan negara dalam bidang inovasi. Sebilangan besar negara menggunakan GII untuk menilai dan menambah baik ekosistem inovasi mereka dan menggunakan GII sebagai rujukan dalam rancangan dan/atau dasar ekonomi.

GII adalah laporan daya saing inovasi di peringkat antarabangsa yang diterbitkan oleh World Intellectual Property Organization (WIPO), Cornell University dan INSEAD. Laporan ini diterbitkan setiap tahun sejak tahun 2007.

Among the research report published by MASTIC are:

i.  Public Awareness Survey Report on Science and Technology (S & T)

ii.  Report on S & T Indicators Research National

iii.  Report of the National Innovation Review

iv.  Reports on the National Research and Development

v.  Reports on Bibliometric

vi. Facilities and Equipment Survey Report S & T

You need to have username and password that can be made by online registration at the same website without any cost required.

Yes. You can access through http://mastic.mosti.gov.my

You can download the public displayed information and data in MASTIC's portal for personal use and non-commercial use only. Any  activities other than those purposes, you should get a written permission from MASTIC.

Customers need to register as a KRSTE.my portal customer to access all of the database and information that has been provided by MASTIC. Registration is FREE.

Customer will not be charged. All services are available for FREE.

MASTIC has five (5) main databases. The databases are:

i.   STI Human Capital experts from various fields of S&T;

ii.  Inventory of Facilities and Equipment STI;

iii.   Local STI products and technology with potential for commercialisation (TECHMart);

iv.  List of STI Organisastion; and

v.   Information of R & D project.

The STI Indicators are reported in STI Survey Reports that can be obtained for FREE at the MASTIC's portal mastic.mosti.gov.my under publication section.  The hardcopy of the reports can be obtained by submitting request via e-mail or postal to MASTIC.

The respondents for these surveys inclusive of the following organisations:

i.    Public and Private Institutions of Higher Learning;

ii.   Government Research Institutes;

iii.  Government Agencies;

iv.  Government Linked Companies;

v.   Private Companies;

vi.  Government and Private Hospital; and

vii. Malaysian Public (for The Public Awareness of STI Survey only).

Yes. You can click "I forgot my password" and your password will be sent to the e-mail you use for registration.

No. The same username and password can be used for all applications that have been developed by MASTIC.

There is no charge.