Langkau ke kandungan utama
Sila tunggu...
Organisasi Pemberi Anugerah
Objektif Anugerah
 • Untuk membangunkan senarai saintis penyelidikan terkemuka
 • Untuk mengiktiraf dan mempamerkan saintis penyelidikan terkemuka Malaysia sebagai pemacu agenda STI kebangsaan
 • Untuk mengenal pasti saintis penyelidikan Malaysia yang mempunyai pemikiran perintis untuk memajukan negara ke hadapan dalam ekonomi yang diterajui inovasi
 • Untuk membina jisim kritikal saintis penyelidikan terkemuka
Kriteria Kelayakan
 • Pengiktirafan diberikan kepada saintis penyelidik yang memegang kewarganegaraan Malaysia & bekerja di Malaysia yang pencapaian cemerlangnya dalam STI telah diiktiraf di peringkat nasional dan antarabangsa.
 • Pada masa permohonan, calon hendaklah terlibat secara aktif dalam penyelidikan (aktiviti penyelidikan dalam tempoh 5 tahun yang lalu harus ditunjukkan dalam CV) dengan sekurang-kurangnya 10 tahun sumbangan kumulatif ke arah kemajuan STI.
 • Calon hendaklah mempunyai kedudukan etika yang tinggi.
 • Felo ASM tidak layak memohon pengiktirafan ini.

 

Top Research Scientists Malaysia (TRSM) akan dipilih melalui mekanisme pemarkahan yang objektif dan standard berdasarkan kriteria berikut:-

Bahagian A – Penjanaan Pengetahuan
1. Kepimpinan dalam penyelidikan
    a. Jumlah bilangan projek penyelidikan sebagai Penyiasat Prinsip (PI)

 • Antarabangsa
 • Kebangsaan

    b. Nilai terkumpul geran yang diterima sebagai PI (RM)

 • Antarabangsa
 • Kebangsaan

Bahagian B - Penyebaran Pengetahuan
1. Penerbitan
   Penerbitan (Jurnal diindeks / buku / bab dalam buku / monograf / artikel dalam majalah profesional atau saintifik sebagai pengarang yang sepadan)
2. Hak Harta Intelek (IPR)
    a. antarabangsa

 • Paten diberikan
 • Paten belum selesai

    b. Nasional

 • Paten diberikan
 • Paten belum selesai

    c. Reka bentuk perindustrian / Hak Cipta / Tanda Dagangan
3. Pembentangan Ilmiah
    a. antarabangsa

 • Penceramah ucaptama
 • Penceramah pleno

    b. Nasional

 • Penceramah ucaptama
 • Penceramah pleno

    c. Bilangan penampilan sebagai Penceramah jemputan / Panelis di media massa dalam bidang kepakaran
4. Pembangunan Sumber Manusia
    a. Pelajar berkelulusan PhD diselia (untuk kakitangan IHL sahaja penyeliaan utama akan dipertimbangkan)
    b. Pelajar Sarjana yang lulus diselia (untuk IPT sahaja penyeliaan utama akan dipertimbangkan)
    c. Graduan Pelatih Penyelidik / Pegawai Penyelidik diselia


Bahagian C - Kesan Hasil Penyelidikan
1. Petikan terkumpul diterima dan indeks Hirsch sama ada dalam pangkalan data Thomson Reuters WOS atau Scopus.
2. Pengkomersilan dicapai
    a. Teknologi yang dikomersialkan dengan jualan dan/atau royalti
    b. Syarikat spin-off / usaha sama hasil daripada pengkomersilan IPR
    c. Jualan kasar terkumpul dan/atau royalti daripada pengkomersilan produk R&D (RM)
3. Anugerah Akademik daripada Kerajaan, Badan Profesional dan Terpelajar
    a. antarabangsa
    b. Nasional
4. Pengiktirafan, Kepimpinan Profesional (Termasuk Pelantikan Kerusi, Profesor Pelawat, Editor Buku/Jurnal /Prosiding Persidangan Berindeks Petikan / Garis Panduan Teknikal)
    a. Bilangan pengiktirafan dan keahlian dalam badan antarabangsa atau persatuan profesional
    b. Bilangan pengiktirafan dan keahlian dalam badan kebangsaan atau persatuan profesional
5. Perunding Utama dalam Projek dengan Ganjaran Kewangan
    a. Bilangan projek perundingan
        ▪ Antarabangsa
        ▪ Kebangsaan
    b. Nilai kumulatif projek perundingan (RM)
6. Kesan Penyelidikan Terhadap Penciptaan Kekayaan dan/atau Kesejahteraan Masyarakat Bahagian ini memerlukan penerangan dalam tidak lebih daripada 250 patah perkataan. Pemohon menulis esei ringkas tentang kesan penyelidikan mereka yang mencerminkan kecemerlangan, perkaitan dan kepimpinan inovatif yang menghasilkan faedah ekonomi atau peningkatan kesihatan / pendidikan / kualiti hidup. Ringkasan ini harus mencerminkan bagaimana sumbangan saintis telah diterjemahkan ke dalam penciptaan kekayaan dan kesejahteraan masyarakat.

Insentif
 • Mentor kepada generasi saintis seterusnya.
 • Pemimpin untuk melaksanakan agenda STI.
 • Titik rujukan untuk hubungan STI di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.
 • Berfikir terima dan penasihat kepada dasar STI nasional dan membuat keputusan.
 • Pakar untuk mengukuhkan keyakinan industri dan pihak berkepentingan dalam kapasiti dan keupayaan penyelidikan.
 • Agen untuk penciptaan kekayaan dan kesejahteraan masyarakat.
Kaedah Permohonan

https://www.mytopscientists.org/v3/register.aspx