Skip to main content
x
Type a word
Category of Technology / Product

ID : tm3352514496


IN-SITU TECHNIQUE FOR PAPER MAKING

Kertas percetakan yang menggunakan batu kapur bergred tinggi sebgagai bahan pengisi merupakn satu kaedah biasa yang diamalkan oleh pengamal industri kertas. Namun begitu, penyelidikan ini telah membuka satu lagi peluang penggunaan batu kapur yang lebih meluar apabila pelbagai gred boleh digunakan. Melalui penyelidikan ini, kertas cetak telah berjaya dihasilkan dengan menggunakan kaedah in-situ yang menggabungkan dua (2) proses utama iaitu penghasilan kalsium karbonat termendak dan pemendakannya ke atas pulpa untuk menghasilan kertas berlaku secara serentak. Teknik ini juga berjaya menyelesaikan masalah sisa buangan berjadual dari industri gas asitilena yang boleh digunakan dalam penghasilan kertas. Sisa buangan gas karbon dioksida juga boleh dimanfaatkan bagi menghasilkan produk kertas. Secra tidak langsung penyelidikan ini boleh dikategorikan sebgai teknolog hijau.

Ipoh Perak

ID : tm3352914500


Teledish

The product that will solve ear canal problem that is clogged with ear ducts. Teledish can help save operating costs because it only requires a staff member and takes a short time in the procedure.

Produk yang akan menyelesaikan masalah canal telinga tersumbat dengan tahi telinga. Teledish dapat membantu penjimatan kos operasi kerana hanya memerlukan seorang staf dan memerlukan masa yang singkat di dalam prosedur tersebut.

Teluk Intan Perak

Displaying 1 - 2 of 2

To Register New Technology and Product Click Here