Skip to main content
Summary

Pecahan bilangan produk/teknologi tempatan mengikut kategori organisasi seperti gambar rajah di atas menunjukkan bahawa sebahagian besar produk/teknologi yang berpotensi untuk dikomersialkan ialah hasil daripada aktiviti R&D yang dijalankan di Institusi Pengajian Tinggi Awam diikuti oleh Syarikat Swasta, Agensi Kerajaan dan Institusi Pengajian Tinggi Swasta.

Summary

The figure show the number of products / technologies according 9 fields of research based on sixth edition Malaysian Research and Development Classification (MRDCS). The bar chart shows that the fields of Enginearing and Technology are the main areas of product / technology  that have the potential to be commercialized while fields of Economics, Bussiness and Management product / technology least to be commercialized.