Langkau ke kandungan utama
Latar Belakang

MASTIC melaksanakan pengumpulan data mengenai aktiviti penyelidikan dan pembangunan (R&D) negara untuk mengetahui status, trend dan statistik R&D negara bagi sesuatu tahun kewangan.

Kajian R&D Kebangsaan telah dilaksanakan oleh MASTIC sejak tahun 1994 (bagi tahun kewangan 1992). Sebanyak 13 Kajian R&D Kebangsaan telah diterbitkan bagi memenuhi keperluan pelanggan dalaman dan luaran MASTIC.

Hasil daripada kajian ini akan digunakan untuk membangunkan indikator-indikator peringkat kebangsaan sebagai input dalam penggubalan dasar STI negara, pengukuran prestasi R&D berbanding sasaran yang ditetapkan Kerajaan dan input bagi perbandingan daya saing negara di peringkat antarabangsa.

Skop dan Metodologi

 

  • Kajian ini mengguna pakai garis panduan Frascati Manual yang dikeluarkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 2015) bagi membolehkan penandaarasan dan perbandingan di peringkat antarabangsa. Kajian ini dijalankan secara bancian merangkumi semua organisasi awam dan swasta yang menjalankan aktiviti R&D pada sesuatu tahun kewangan. 

 

  • Sektor awam terdiri daripada Institusi Pengajian Tinggi (HLI) dan Agensi  & Institut Penyelidikan Kerajaan (GRI), manakala sektor Perniagaan (BE) terdiri daripada syarikat milik kerajaan, syarikat berkaitan kerajaan dan syarikat swasta/industri. Pengumpulan data kajian dijalankan melalui pengisian borang soal selidik secara manual atau dalam talian , di mana organisasi diminta melaporkan aktiviti R&D secara terperinci.
Definisi

Definisi aktiviti penyelidikan dan pembangunan (R&D) mengikut Frascati Manual:
R&D adalah aktiviti penyelidikan dan pembangunan merangkumi kerja-kerja kreatif yang dijalankan secara sistematik bagi meningkatkan khazanah pengetahuan yang bermanfaat untuk mereka/mencipta aplikasi baharu.

Status Semasa Kajian Terkini

MASTIC akan menjalankan Kajian R&D Kebangsaan bagi mengumpulkan data aktiviti R&D yang dijalankan pada tahun kewangan 2020 pada tahun 2021.  

Statistik : 

Pola Kajian

Last modified
Jun 2020